Nabór do służby 2018 - REKRUTACJA 2018 - KPP Ryki

REKRUTACJA 2018

Nabór do służby 2018


KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  W LUBLINIE

OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI

KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 
Planowane przyjęcie do służby w 2018 roku:
 

20 marca - 10 osób, 2 lipca - 12 osób, 24 września - 10 osób, 27 grudnia - 20 osób

 

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH:

Oddział Prewencji Policji w Lublinie oraz komendy miejskie/ powiatowe Policji woj. lubelskiego

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

korzystający z pełni praw publicznych,

posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ w dniach wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00-14.00, w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie, ul. Narutowicza 73, numer telefonu 81- 535-46-55.

 

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 

podanie o przyjęcie do służby w Policji,

wypełniony kwestionariusz osobowy - część A i B,

dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),

świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),

książeczka wojskowa do wglądu, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (wpis w książeczce wojskowej - przeniesiony do rezerwy).

 

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w każdej komendzie miejskiej/ powiatowej Policji województwa lubelskiego.

 

Kandydaci do służby w Policji, posiadający niżej wymienione wykształcenie lub umiejętności będą dodatkowo preferowani, poprzez przyznanie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dodatkowych punktów zgodnie z przyjętym
systemem punktowym stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012r., poz. 432 z późn. zm.) :

wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) - 8 pkt.,

wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wyżej wymienione - 6 pkt.,

wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) - 4 pkt.,

wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 4 pkt.,

tytuł ratownika albo ratownika medycznego - 4 pkt.,

uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 pkt.,

uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej - 2 pkt.,

prawo jazdy kategorii „A” lub „C”- 2 pkt.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

 na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie (www.lubelska.policja.gov.pl)

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012r., poz. 432 z późn. zm.).

 

Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2018, terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 

Dokumenty złożone przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

 

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

    /pełniący obowiązki/

     inspektor Robert Szewc