Przemoc w rodzinie - KPP Ryki

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE – jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

PAMIĘTAJ!
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Pamiętaj, że prawo stoi po Twojej stronie.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, która obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli Policji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia.
Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje poprzez sporządzenie notatki urzędowej zwanej „Niebieską Kartą – A” przez przedstawiciela w/w podmiotu w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Wypełniony formularz „Niebieskiej Karty” przekazywany jest do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonującego w każdej gminie, który skupia i koordynuje działaniami przedstawicieli różnych służb i instytucji, zmierzającymi    do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 

Policjant przeprowadzający interwencję dot. przemocy w rodzinie sporządza notatkę zwaną  „Niebieską Kartą - A”. W zależności od zaistniałych okoliczności sporządza ją na miejscu interwencji lub bezpośrednio po jej zakończeniu w jednostce organizacyjnej Policji. Następnie przekazuje ofiarom przemocy w rodzinie „Pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”, informując jednocześnie o uruchomieniu procedury „Niebieskie Karty” i zasadach jej realizacji. Ponadto, policjant podejmujący interwencję w związku z przemocą w rodzinie ma obowiązek:

 • udzielenia ofiarom przemocy niezbędnej pomocy, w tym udzielenia pierwszej pomocy,
 • wezwania pogotowia ratunkowego lub podjęcia, w razie potrzeby, innych niezbędnych czynności zapewniających ochronę życia, zdrowia i mienia osób będących ofiarami przemocy, włącznie z zastosowaniem, na podstawie odrębnych przepisów, wobec sprawcy przemocy środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania,
 • przeprowadzenia, jeżeli jest to możliwe, rozmowy ze sprawcą przemocy, w szczególności  o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu
  na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wezwania sprawcy do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego,
 • przeprowadzenia na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowych w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych
  do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa.

Zadania dzielnicowego

Czynności na rzecz rodziny wynikające z realizacji procedury „Niebieskie Karty” podejmowane   po sporządzeniu „Niebieskiej Karty - A” realizuje dzielnicowy. Dzielnicowy uczestniczy w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego/Grupy Roboczej na rzecz danej rodziny i podejmuje działania zmierzające    do zapobiegania zagrożeniom m.in. poprzez dokonywanie wizyt sprawdzających stan bezpieczeństwa w środowisku i inicjowanie działań pomocowych. Przeprowadza również rozmowy, w szczególności ze sprawcą przemocy n/t odpowiedzialności karnej za dopuszczenie się przestępstwa znęcania.

 

Pamiętaj!
Do podstawowych zadań Policji należy m. in.:

 1. Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi   te dobra,
 2. Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi,
 3. Wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

 

            Jeżeli doświadczasz przemocy w rodzinie lub jesteś świadkiem cierpienia innej osoby z powodu:

 • bicia, kopania, szarpania za włosy, popychania, okaleczania, duszenia, przypalania,
 • szantażowania, straszenia, upokarzania, poniżania, obrzucania wulgarnymi wyzwiskami, wyrzucania z domu, nadmiernego kontrolowania,
 • zmuszania do odbywania stosunków seksualnych lub poddawania się nieakceptowanym przez nią zachowaniom seksualnym,
 • uzależnienia finansowego od swojego partnera, który zakazuje jej podjęcia pracy, nie daje pieniędzy na zaspokajanie podstawowych potrzeb,
 • zaniedbywania dzieci, osób starszych, chorych (dot. pozbawienia elementarnej opieki lekarskiej, głodzonych lub wykorzystywanych),

           powiadom Policję lub inne służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w rejonie Twojego miejsca zamieszkania.

 

Wykaz instytucji i organizacji pomocowych udzielających wsparcia osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie

Ofiary i sprawcy przemocy w rodzinie w celu uzyskania kompleksowej pomocy mogą zgłaszać się do:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach - 08-500 Ryki ul. Wyczółkowskiego 10a
tel. (0-81) 865-47-06,fax: 865-48-52, e-mail: pcprryki@op.pl .
W strukturze PCPR funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej w ramach którego:
- udzielane jest wsparcie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej,
- udzielana jest specjalistyczna pomoc psychologiczna,
- udzielane jest poradnictwo socjalne
- popularyzowana jest wiedza psychologiczno - pedagogiczną dotycząca funkcjonowania rodziny.
Punkt Interwencji Kryzysowej funkcjonuje codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30
w lokalu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wyczółkowskiego 10a
tel. (081) 86-54-852.
Dyżury Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego odbywają się:
- poradnictwo psychologiczne: czwartek w godz. 15.30-18.00
- poradnictwo rodzinne: poniedziałek i środa w godz. 7.30 - 15.30, wtorek i czwartek w godz. 7.30 - 18.00, piątek w godz. 7.30 - 13.00
- poradnictwo socjalne: poniedziałek-czwartek w godz. 7.30 - 15.30, piątek w godz. 7.30 - 13.00

 
Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach realizuje Program Korekcyjno – Edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie na terenie powiatu ryckiego, w celu zwiększenia skuteczności działań zmierzających do minimalizowania zjawiska przemocy w rodzinie. Zajęcia prowadzone są w systemie otwartym. Adresatami programu są pełnoletni mężczyźni z powiatu ryckiego stosujący przemoc wobec partnerek. Nabór jest prowadzony m. in. spośród sprawców kierowanych przez Sąd Rejonowy w Rykach, kuratorów, Policję lub tych, którzy zgłoszą się do uczestnictwa w programie dobrowolnie.
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach - 08-500 Ryki ul. K. Wojtyły 29 tel. (0-81) 865-71-70, 865-71-78 e-mail: ryki@ops.pl
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rykach
Realizują zadania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w zakresie:
- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- udzielania doraźnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
- porad prawnych
- kierowania do innych instytucji pomocowych
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rykach tel. 0-81 865-71-79


Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie – 08-530 Dęblin ul. Rynek 12
tel. (0-81) 883-25-05, e-mail: ops@um.deblin.pl
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie czynny w każdy czwartek w godzinach: 16.00 – 18.00 w budynku Urzędu Miasta
przy ul. Rynek 12, pok. nr 25 tel. (0-81) 883-25-05. Pomoc świadczą bezpłatnie: pracownik socjalny (każdy czwartek), kurator sądowy (pierwszy czwartek miesiąca) psycholog i funkcjonariusz policji (w czwartki, po uprzednim zgłoszeniu).
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny realizuje n/w zadania:
            - wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
            - udzielanie konsultacji/porad psychologicznych, prawnych i socjalnych,
            - motywowanie do podjęcia działań w kierunku zmiany sytuacji życiowej,
            - inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
            - prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących w środowisku,
            - udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie tel. 0-81 883-02-46

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy - 08-540 Stężyca ul. Królewska 4
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tel. 0-81 866-31-48
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stężycy
Pomoc świadczona jest w zakresie:
- rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
- pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, w szczególności w kierunku ochrony przed przemocą w rodzinie.
tel. (0-81) 866-31-48, e-mail: stezyca@ops.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowodworze - 08-503 Nowodwór 71A
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowodworze tel. 0-81 866-10-01
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowodworze
tel. (0-81) 866-10-01, e-mail: nowodwor@ops.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie- 08-550 Kłoczew ul. Długa 67A
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tel. 0-25 754-31-79
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłoczewie
tel.(0-25) 754-31-79, e-mail: gops@kloczew.eurzad.eu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ułężu - 08-504 Ułęż 168
Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tel. 0-81 866-70-39
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ułężu
tel. (0-81) 866-70-39, adres e-mail: ulez@ops.pl

„Kontakt” w Rykach, 08-500 Ryki ul. Warszawska 11 (w siedzibie MGCK), w ramach którego działa punkt konsultacyjno-informacyjny czynny w każdą    pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 9:00 – 14:00, tel.  (0-81) 865-16-16
Celem stowarzyszenia jest pomoc w zakresie zapobiegania patologiom społecznym  – alkoholizmowi, narkomanii, przemocy w rodzinie i przestępczości nieletnich. W ramach działania punktu udzielana jest bezpłatna pomoc i porady w zakresie:
- praw przysługujących osobie pokrzywdzonej,
- niezbędnej wiedzy prawnej umożliwiającej sformułowanie wniosku, pozwu czy pisma do policji, prokuratury czy sądu,
- instytucji, do których można zwrócić się o pomoc rzeczową, socjalną czy finansową,
- podstawowych informacji o uzależnieniach i mechanizmach przemocy.
 

Ponadto na terenie województwa lubelskiego działają:

„Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” Lublin ul. Niecała 4/5a
tel. 535-000-523 adres e-mail: biuro@stowarzyszeniebonafides.pl, którego działalność ukierunkowana jest na interdyscyplinarne wsparcie dla osób pokrzywdzonych różnymi przestępstwami i ich rodzin. W ramach Centrum prowadzone są n/w działania:
- poradnictwo prawne
- poradnictwo psychologiczne/psychoterapeutyczne
- psychoterapia
- terapia dzieci skrzywdzonych przestępstwem
- doradztwo zawodowe
- konsultacje z pracownikiem socjalnym
- pokrycie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową
- udzielenie schronienia, w szczególności dla osób spoza miasta Lublin
- dofinansowanie do czynszu (tylko w przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu i zamieszkiwania bez sprawcy przestępstwa)
- finansowanie dojazdu do CPI w Lublinie
- bony żywnościowe
- zakup odzieży, obuwia i środków czystości.


Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” Lublin
ul. Bernardyńska 5 tel. (0-81) 534-38-87, e-mail: poczta@agape.lublin.pl
Filia Stowarzyszenia: Puławy ul. Słowackiego 32 tel. 601-561-250
Stowarzyszenie świadczy bezpłatne porady: prawne, psychologiczne, psychoterapeutyczne (terapia uzależnień) i specjalisty ds. przemocy – w środy w godz. 15.30 – 20.00 (z możliwością wcześniejszych zapisów przez telefon)
801-12-00-02 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 – 22, w niedziele i święta 8.00 – 16.00